Uncategorized

Drakeford: “power to the Welsh people”/”Grym i Bobl Cymru”

drakeford.jpg
Mark Drakeford

Welsh Labour leadership and First Minister contender Mark Drakeford – whom the SKWAWKBOX exclusively interviewed last month – launches his vision for reform under a socialist government in Wales at Newport Centre on Thursday 8th November at 5pm.

Drakeford will lay out the following key points:​

 • After 20 years of Welsh Labour leading government there is an opportunity to be more radical in our approach by giving increased power to the people of Wales
 • Confirm long-term independent oversight of the Ministerial Code and enable the citizens of Wales to discuss issues of concern with Cabinet Members
 • Appoint Special Advisers through open advertisement and pre-appointment hearings for Chairs of public bodies in Wales
 • Elect the Welsh member of the Labour National Executive Committee (NEC) on the same basis as election of Leader and Deputy Leader via OMOV
 • Extend local democracy franchise to 16 and 17-year olds
 • Retain the 22 local authorities in Wales to bolster regional work and make local services more resilient
 • Seek devolution of aspects of criminal justice, beginning with youth justice and the probation service

Drakeford will also raise the need for more Assembly Members, and part two of the Welsh Labour Party Democracy Review. ​

The left-winger has the backing of sixteen Labour Assembly Members including Cabinet Secretaries and Ministers and nine of Wales’ MPs, plus unions including Unite and the NUM south east Wales.​

Policies Drakeford has announced so far include:

 • A Social Partnership Act
 • Appoint a Cabinet Secretary for Housing
 • Fair work and a living wage
 • A new Community Bank for Wales
 • A not-for-profit Welsh Energy company
 • Strengthen and enforce the ban on fracking
 • Harness our natural resources and develop a plan for ‘green growth’
 • Establish an Expert Committee to advise on impact of nuclear power plants at Hinckley Point and Wylfa
 • Invest in further alleviation of flooding and coastal erosion
 • Action on the gender pay gap
 • Backing 50:50 representation of women in the Welsh Assembly and Welsh Government Cabinet
 • End violence against women and girls
 • Extend free school meals to more families
 • Extend the school holidays ‘fun and food’ programme and make it permanent
 • Set targets to reduce numbers if children taken into care
 • Abolish zero hours contracts in the social care sector
 • Change the way Wales invests in digital infrastructure
 • Support tech incubators and start-ups
 • Help local firms get more public contracts
 • Scrap poor-value PFI contracts
 • Legislate for better working conditions.​

Mae Mark Drakeford i amlinellu ei weledigaeth ar gyfer llywodraeth sosialaidd fydd yn diwygio’r drefn yma yng Nghymru yng Nghanolfan Casnewydd ar Ddydd Iau 8fed Tachedd am 5pm.

• Mae gwahoddiad i’r cyfryngau i ddod – cysylltwch os ydych am gyfweld Mark Drakeford yn y digwyddiad.​

Pwyntiau allweddol:​

 • Ar ôl 20 mlynedd o lywodraeth dan arweiniad Llafur Cymru mae cyfle i fod y fwy radical ein hagwedd drwy roi mwy o rym i bobl Cymru
 • Cadarnhau arolygaeth annibynnol tymor hir o’r Côd Gweinidogion a galluogi dinasyddion Cymru i drafod materion sy’n achosi pryder gydag Aelodau’r Cabinet
 • Penodi Cynghorwyr Arbennig drwy hysbysebu agored a sesiynau cyn-penodi ar gyfer Cadeiryddion cyrff cyhoeddus yng Nghymru
 • Ethol yr aelod dros Gymru ar Bwyllgor Gweithredol Cenedlaethol Llafur (NEC) ar yr un sail ag yr etholir yr Arweinydd a’r Dirprwy Arweinydd, drwy system un aelod un bleidlais
 • Estyn yr hawl i bleidleisio mewn etholiadau lleol i bobl ifanc oed 16 ac 17
 • Cadw’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru i gefnogi gwaith rhanbarthol a gwneud gwasanaethau lleol yn fwy gwydn
 • Gofyn am ddatganoli agweddau ar gyfiawnder troseddol, gan ddechrau gyda chyfiawnder ieuenctid a’r gwasanaeth prawf

Bydd Drakeford hefyd yn canolbwyntio ar ddelio â’r angen am fwy o Aelodau Cynulliad, a Rhan 2 o Arolwg Democratiaeth Llafur Cymru.

Mae gan Mark Drakeford gefnogaeth 16 o Aelodau Cynulliad Llafur gan gynnwys Ysgrifenyddion yn y Cabinet a Gweinidogion a 9 o ASau o Gymru, ac hefyd undebau llafur gan gynnwys Unite ac Undeb y Glowyr yn ne-ddwyrain Cymru. ​

POLISÏAU A LANSIWYD HYD YN HYN: CRYNHOI​

 • Deddf Partneriaeth Gymdeithasol
 • Penodi Ysgrifennydd yn y Cabinet ar gyfer Tai
 • Gwaith teg a chyflog byw
 • Banc Cymunedol newydd i Gymru
 • Cwmni Ynni Cymru nid-er-elw
 • Cryfhau a gweithredu’r gwaharddiad ar ffracio
 • Defnyddio ein hadnoddau naturiol a datblygu cynllun ar gyfer ‘twf gwyrdd’
 • Sefydlu Pwyllgor Arbenigol i gynghori ar effaith y safleoedd niwclear yn Hinckley Point a’r Wylfa
 • Buddsoddi mewn lliniaru pellach ar lifogydd ac erydiad yr arfordir
 • Gweithredu ar y bwlch cyflog rhwng y rhywiau
 • Cefnogi cynrychioliad 50:50 o fenywod yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru a Chabinet Llywodraeth Cymru
 • Dod â thrais yn erbyn menywod a merched i ben
 • Estyn prydau bwyd am ddim yn yr ysgol i fwy o deuluoedd
 • Estyn y rhaglen ‘bwyd a hwyl’ gwyliau’r ysgol a’i gwneud yn barhaol
 • Gosod targedau i leihau’r nifer o blant sy’n cael eu cymryd i’r system gofal
 • Cael gwared â chytundebau oriau sero yn y sector gofal cymdeithasol
 • Newid y ffordd y byddwn yn buddsoddi mewn isadeiledd digidol
 • Cefnogi help i ddechrau cwmnïau technolegol newydd
 • Helpu cwmnïau lleol i gael mwy o gytundebau cyhoeddus
 • Cael gwared ar gytundebau PFI o werth gwael
 • Deddfu i sicrhau amodau gwaith gwell

The SKWAWKBOX needs your support. This blog is provided free of charge but depends on the generosity of its readers to be viable. If you can afford to, please click here to arrange a one-off or modest monthly donation via PayPal. Thanks for your solidarity so this blog can keep bringing you information the Establishment would prefer you not to know about.

If you wish to reblog this post for non-commercial use, you are welcome to do so – see here for more.

1 comment

 1. Drakeford will also raise the need for more Assembly Members
  great more taxes to pay for this magic roundabout

Leave a Reply

%d bloggers like this: